Rada Ekonomiczna - Strona internetowa parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Ekonomiczna

Wokół parafii

Parafialna Rada do spraw ekonomicznych*

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych,
zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym
i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi
parafii.
Członkowie Rady
Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi.
W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym
zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie
z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych.
Rada powinna liczyć od 3 do 15 członków.
Proboszcz, po ustaleniu składu Rady, powinien przedstawić go Kurii
Diecezjalnej do zatwierdzenia.
Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę
oraz sekretarza.
Posiedzenia Rady
Posiedzenia Rady zwołuje proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym
i w nich uczestniczy.
Proboszcz określa porządek posiedzeń.
Proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie:
− zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów,
konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie
naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na
ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto
będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania
− ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych
i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku
po ich złożeniu.
Zadania Rady Parafialnej odnośnie do zarządzania cmentarzem,
obiektami parafialnymi, dzierżawą, alienacją, zamianą
gruntów, umowami o pracę, nabywaniem nieruchomości są określone
przez Synod w odpowiednich normach lub w rozporządzeniach
Kurii Diecezjalnej.
Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał.
Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu
decyzji, powinien on poważnie liczyć się z jej głosem.
Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół,
który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum
parafialnym.
O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadamiać
parafian w ogłoszeniach duszpasterskich.
Kadencja Rady
Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużana.
W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady
kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który
powołuje nową Radę.


* Żródło: Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007 – 2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz 2009, kanony 116-131

 
 
© 2013-2016 Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie, ul. Gimnazjalna 3, 98-360 Lututów
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego